Skip to main content area                           Decrease Font Size    Increase Font Size    


ಶ್ರೀ ಪಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಮೀನುಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
2ನೇ ಮಹಡಿ,ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009

ದೂರವಾಣಿ:080-222114233, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 - 2213 3558
ಇ ಮೇಲ್:cmdkplc[at]gmail[dot]com