Skip to main content area                           Decrease Font Size    Increase Font Size    


ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಜಯರಾಮ್,‌ ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ,

ಎಮ್.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22252731,
ಇ ಮೇಲ್ : prs[dot]revenue[at]gmail[com]com